Horrenstunter.nl is een handelsnaam van Belu Shops B.V.. Belu Shops B.V. hanteert, in relatie tot haar producten aangeboden op de website Horrenstunter.nl of afgeleiden daarvan, de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk en de aanvullende algemene voorwaarden op deze pagina.

Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere rechten en verplichtingen zoals vermeld op deze website, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen via Horrenstunter.nl tussen Belu Shops B.V. en de klant. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling via Horrenstunter.nl, houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Herroepingsrecht en retourneren

De producten van Horrenstunter.nl zijn uitgesloten van het herroepingsrecht aangezien de producten tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de klant – als zijnde maatwerkproducten – en derhalve voor verdere verkoop aan anderen ongeschikt zijn. De consument kan dus niet over het herroepingsrecht beschikken.
Horrenstunter.nl neemt alleen retouren aan die vooraf gemeld zijn via het serviceformulier, goed beschermd, compleet zijn en verpakt retour worden gestuurd en akkoord zijn bevonden door Horrenstunter.nl. Eventuele bijkomende schades en ontbrekende onderdelen komen voor rekening van de consument.

Levertijd

Wij streven naar een levertijd van maximaal 20 werkdagen. De door ons opgegeven levertijd is indicatief en kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Vertragingen in de opgegeven levertijden – ongeacht de oorzaak daarvan – kunnen nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.

Prijzen en BTW

Alle (actie)prijzen zoals die worden vermeld op de website zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van typefouten. Voor alle producten geldt het BTW tarief van 21%.

Betaling

Alle betalingen aan Horrenstunter.nl verlopen via de internkassa van Mollie en/of Pay, daarbinnen zijn onder andere de betaalmethoden iDeal, Bankoverschrijving en Bankcontact beschikbaar.

Klachten

Klachten ter zake van gebreken en de kwali- of kwantiteit van producten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk, per e-mail of via de digitale klantenservice bij ons te worden ingediend. Bij overschrijding van deze termijn vervallen alle vorderingsrechten terzake. Bij gegrond verklaarde klachten kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op heruitvoering van de overeenkomst. Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.Wij behouden ons het recht voor om aan de hand van de klacht het product te repareren.

Transportschade

Transportschades aan product(en) en/of foutieve leveringen dienen binnen 12 uur te worden gemeld via ons serviceformulier op horrenstunter.nl/service.

Herleveren en/of reparatie van foutieve of beschadigde producten

Herleveringen en/of reparaties zullen alleen worden uitgevoerd na akkoord van Horrenstunter.nl en na het invullen van ons serviceformulier. Zonder ingevuld serviceformulier kunnen wij geen nieuwe artikelen uitleveren of herstel opdracht inplannen. Horrenstunter.nl behoud zich het recht voor om de producten te herstellen.
De ‘foutieve’ producten moeten verpakt en beschermd retour worden gegeven aan de transporteur wanneer de herlevering en/of ophaalopdracht plaatsvindt. U ontvangt een nieuwe opdrachtbevestiging voor de nieuw te leveren artikelen en een retourbon welke u zichtbaar op de foutieve, beschermde/verpakte artikelen die retour gaan moet plakken. Wanneer de oude artikelen niet retour worden gestuurd, beschadigd zijn tijdens transport of de klacht onterecht is dient u de kosten van de herlevering totaal te voldoen. Is uw klacht terecht zal u een creditnota ontvangen en bent u geen betaling verplicht. Het herleveren van de producten zal conform de afmetingen originele opdracht geschiede.

Garantie

Het factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
Voor alle producten van Horrenstunter.nl geldt een garantie termijn van 2 jaar bij correct gebruik, op gaas en koorden in de horren geldt een garantie termijn van 1 jaar, tenzij anders aangegeven.
De consument is verplicht het product aan Horrenstunter.nl te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Eventuele verzendkosten zijn € 25,- per product. Indien een klacht terecht wordt verklaard, verplicht Horrenstunter.nl zich tot het herstellen van het product of leveren van een gelijkwaardig product.
Er is geen sprake zijn van garantie wanneer het product niet of niet volledig word geretourneerd, slijtage als normaal kan worden beschouwd, er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, reparaties of aanpassingen die niet met toestemming van Horrenstunter.nl of de fabrikant zijn toegepast, de gebreken het gevolg zijn van onjuiste montage of onoordeelkundig gebruik en bediening.
Inschakelen van een monteur buiten de garantie rekent Horrenstunter.nl voorrijkosten € 75,- per adres + één uur service ter plaatse volgens onderstaande tarieven:
Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant: € 75,- (ieder volgend uur € 55,-).
Noord-Holland, Zeeland, Gelderland, Flevoland: € 95,- (ieder volgend uur € 65,-).
Overige provincies op aanvraag.

Reparatie

Horrenstunter.nl bied uit economisch oogpunt voor de consument alleen reparaties aan voor de volgende producten, alleen wanneer deze bij Horrenstunter.nl zijn aangekocht op vertoon van het originele factuur:
Splendid raamdecoratie, splendid hordeur, rolhor windvast, inzet/voorzet plissé hor(deur) en vaste hordeur.

Horrenstunter.nl repareert naar goeddunken, zolang de reparatie de nieuwwaarde niet overschrijdt. Indien blijkt dat het om een fabricage fout gaat hoeft u voor de reparatie niets te betalen overige reparatie kosten worden doorbelast aan de consument.
De consument is verplicht het product bij Horrenstunter.nl aan te leveren ter reparatie en af te halen na reparatie. Eventuele verzendkosten zijn € 25,- per zending, per product.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Horrenstunter.nl is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de via deze website aangeboden software en/of producten, noch voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of iedere andere vorm van schade door levering van- of gebruik van bij Horrenstunter.nl bestelde producten en diensten. Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden software en bestelde producten, vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan Belu Shops B.V. verstrekken van het juiste NAW-gegevens, telefoonnummer(s),e-mailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw computer en hierop draaiende programma’s als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en bestellingen kunnen worden ontvangen.

Afhalen van orders

Horrenstunter.nl bied de mogelijkheid om de betaalde order(s) af te halen. Dit kan uitsluitend op afspraak tussen 9.00 en 17.00 uur op de door Horrenstunter.nl gecommuniceerde tijdsvlakken. Horrenstunter.nl doet uiterlijk twee voorstellen voor het afhalen van de order(s). Mocht het niet lukken om de order(s) op te halen tijdens de voorgestelde tijdsvlakken houd Horrenstunter.nl zich het recht voor om de order te versturen tegen kosten. De kosten zijn € 25,- en worden gelijk met verzending gefactureerd aan de klant.

Vrijwaring

De klant is zelf verantwoordelijk voor de maatvoering en (de)montage van de bestelde producten. Horrenstunter.nl gaat ervan uit dat de klant zelf rekening houdt met inmeten en zich verdiept in de producten alvorens te bestellen. Horrenstunter.nl kan slechts adviseren, de uiteindelijke verantwoording ligt bij de klant. Het over het hoofd zien van bijvoorbeeld een neuslat, verjongt/opgedikt raam, afwaterdorpel of rooster/dauerlufter en/of het verkeerd meten/monteren geeft geen recht op compensatie in welke vorm dan ook.